Algemene Voorwaarden

 Algemene Veilingvoorwaarden 

Definities
a. Bieder: degene die zich bij Izi-onlineveilingen heeft geregistreerd om aan een veiling te kunnen deelnemen.
b. Bieding: een door een bieder voor een Kavel geboden bedrag.
c. Consumentkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, welke wordt gesloten tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de koopovereenkomst die tot stand is gekomen bij het uitbrengen van het hoogste bod te annuleren, zoals bedoeld in artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
e. Inbrenger: degene die Izi Onlineveilingen opdracht geeft voor het veilen van een of eerdere kavels.
f. Kavel: goed en/of dienst dat wordt geveild.
g. Koopopvereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de koper en Inbrenger bij het hoogst uitgebrachte bod.
h. Koopsom: het bedrag van de hoogste bieding vermeerderd met 8% opgeld en vermeerderd met 21% BTW (bij BTW-goederen) of vermeerderd met 9,68%% opgeld (bij marge-goederen).
i. Koper: de bieder die het hoogste bod op een kavel heeft uitgebracht.
j. Levering: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven.
k. Online Veiling: het online veilen van kavels via de Veilingwebsite.
l. Openbare Veiling: de Veiling waarbij goederen of diensten door middel van een competitieve en transparante biedprocedure onder leiding van de Veilingmeester namens de Opdrachtgever worden verkocht aan een Bieder die bij die Veiling daarbij persoonlijk aanwezig is of daartoe de mogelijkheid heeft gekregen en waarbij de Bieder met het hoogste bod op een Kavel verplicht is de Kavel af te nemen tegen het geboden bedrag.
m. Opgeld: veilingkosten die een bieder aan Izi Onlineveilingen verschuldigd is na het winnen van een kavel.
n. Veiling: de door Izi Onlineveilingen georganiseerde openbare verkoop bij opbod via internet.
o. Veilingwebsite: de website waarmee Izi Onlineveilingen haar veilingdienst aanbiedt.
p. Winnen kavel: het toewijzen van de kavel doordat bieder het hoogste bod heeft geplaatst. Deze verklaring geldt als aanvaarding in de zin van artikel 217 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en als gevolg waarvan de Koopprijs wordt verschuldigd.

Artikel 1: Toepasselijkheid; 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de veilingen die via de veilingwebsite van Izi Onlineveilingen plaatsvinden en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen. 
1.2 Partijen kunnen van de Algemene Voorwaarden afwijken, mits dit schriftelijk gebeurd. 
1.3 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Bieder deze Algemene Voorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt. 
1.4 Ingeval van een Consumentenkoop geeft de Bieder door instemming met de Voorwaarden tevens te kennen dat voldoende is voldaan aan de wettelijke informatie-verplichtingen zoals bedoeld in de afdelingen 2A en 2B van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en stemt er mee in dat de verstrekte informatie digitaal ter beschikking wordt gesteld. 
1.5 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Bieder, van welke aard dan ook, is uitgesloten. 
1.6 Izi Onlineveilingen behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden gelden met ingang van de eerstvolgende Veiling nadat aanpassing van de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden. 

Artikel 2: Veilingprocedure 
2.1 Bieder dient zich voor aanvang van de Veiling te registreren en garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie opgegeven persoonsgegevens. Mochten de persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan dient Bieder Izi Onlineveilingen per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De registratie door Bieder is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2.2 Izi Onlineveilingen behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. 
2.3 Izi Onlineveilingen behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Bieders toegankelijk is, heeft Izi Onlineveilingen het recht de Veiling te verlengen. Voorts heeft Izi Onlineveilingen het recht onjuistheden en gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door Bieder enig recht kan worden ontleend. Hieronder is in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen
2.4 Izi Onlineveilingen heeft het recht om zonder opgave van redenen één of meer Kavels niet te veilen of verandering aan te brengen in (de samenstelling van) Kavels.
2.5 Izi Onlineveilingen heeft het recht een Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren.
2.6 Bieder wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen op de vastgestelde Kijkdagen. 
2.7 Omschrijvingen van Kavel worden naar beste weten gedaan op basis van een enkele (visuele) inspectie. Izi Onlineveilingen staat hierbij niet voor de juistheid in. Bieders kunnen aan deze omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Izi Onlineveilingen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).
2.8 Elke Bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Tenzij er sprake is van een Consumentenkoop die tot stand is gekomen tijdens een Online Veiling en Bieder binnen de daarvoor geldende termijnen en op de daarvoor geldende wijze gebruik heeft maakt van zijn Herroepingsrecht. 
2.9 Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn Bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien Bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens Izi Onlineveilingen. 
2.10 Tijdens een Online Veiling wordt in de Kavel het tijdstip van sluiting van de Veiling vermeld. Indien in de laatste vijf minuten voor dit tijdstip van sluiting een bod op een Kavel wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd van de Veiling (steeds) verlengd met drie minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht. 
2.11 De Bieder die de hoogste bieding uitbrengt krijgt de gewonnen kavel direct toegewezen.
2.12 Zodra de kavel is toegewezen komt de koopovereenkomst tot stand tussen Inbrenger en Koper en is de Koper de Koopsom verschuldigd. 

Artikel 3: Vergoeding en betaling 
3.1 Na Toewijzing ontvangt de Koper een digitale proforma factuur ter hoogte van de Koopsom. 
3.2 Koper dient de Koopsom uiterlijk één dag voor Afname aan Izi Onlineveilingen te hebben betaald. Indien Koper hierbij in gebreke blijft, treedt verzuim in zonder nadere ingebrekestelling, behalve als het een consumentenkoop betreft. In dat geval treedt verzuim in na een schriftelijke ingebrekestelling. 
3.3 Na ontvangst van de betaling ontvangt Koper de definitieve factuur, welke tevens dient als betaal-/afhaalbewijs van de Kavel(s). 
3.4 Izi Onliveveilingen is gerechtigd om van Koper bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Koper. 

Artikel 4: Levering 
4.1 Koper is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te halen op de door Izi Onlineveilingen vastgestelde ophaaldagen onder overlegging van de aan de Koper toegezonden factuur, zoals genoemd in artikel 3.3. Op eerste verzoek van Izi Onlineveilingen dient Koper zich bij Afname te legitimeren. 
4.2 De levering van de Kavel(s) door Inbrenger aan Koper wordt geacht plaats te vinden op het moment dat de Kavel(s) door koper afgehaald wordt, ook in geval van Consumentenkoop. Het eigendom van de Kavel(s) gaat op dat moment over naar de Koper. Koper koopt de Kavel voetstoots van Inbrenger en in de toestand waarin de Kavel zich op dat moment bevindt. 
4.3 Koper is verantwoordelijk voor het afhalen van de Kavel(s). Izi Onlineveilingen is ten aanzien van de Koper niet verplicht tot assistentie bij het Afhalen en Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor het afhalen benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en/of gereedschappen mogen door Koper alleen na vooraf verkregen toestemming van Izi Onlineveilingen worden gebruikt. Dit zal dan voor eigen rekening en risico van Koper zijn. 
4.4 Indien voor het afhalen het noodzakelijk is de Kavel(s) te demonteren, dient Koper daar, voor eigen rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van het afhalen van de Kavel(s) veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart Izi Onlineveilingen voor aanspraken van derden, mocht dit aan de orde zijn.
4.5 Koper is op eerste verzoek van Izi Onlineveilingen verplicht voldoende zekerheid te stellen, door middel van het storten van een waarborgsom, voor het geval tijdens het afhalen van de Kavel(s) schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed. 

Artikel 5: Verzuim 
5.1 Als de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper zijn afgehaald en/of de Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. 5.2 Indien Koper na een door Izi Onlineveilingen schriftelijk aan te geven laatste afgiftemoment nog steeds in verzuim is, dan zal de koopovereenkomst tussen Koper en Opdrachtgever van rechtswege worden ontbonden. Izi Onlineveilingen is dan gerechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van Izi Onlineveilingen. 
5.2 Koper is na ontbinding als gevolg van verzuim aan Izi Onlineveilingen een boete verschuldigd van 25% van de Koopsom. De boete zal verschuldigd zijn onverminderd de overige rechten van Izi Onlineveilingen, zoals het vorderen van schadevergoeding. Ook zal Izi Onlineveilingen aan de Koper € 75,- aan administratiekosten in rekening bengen. 
5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Koper geen rechten meer laten gelden ten aanzien van Izi Onlineveilingen. 
5.4 Indien het afhalen van de Kavel(s) niet mogelijk is door omstandigheden die niet aan Koper toe te rekenen zijn, heeft Izi Onlineveilingen het recht de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Izi Onlineveilingen is in dat geval ten aanzien van de Koper niet tot meer verplicht dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1 Izi Onlineveilingen is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de Veiling. 
6.2 Izi Onlineveilingen is vanaf het moment van Toewijzing van de Kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan of door Kavel(s) danwel het verloren gaan van de Kavel(s). 
6.3 Izi Onlineveilingen is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet zichtbare gebreken aan Kavel(s), danwel indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Izi Onlineveilingen in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten.
6.4 Izi Onlineveilingen is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Kavel(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek. Tevens voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Kavel(s). 
6.5 Izi Onlineveilingen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. In het bijzonder voor schade als Bieder als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen. 
6.6 Voor zover Izi Onlineveilingen op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat die aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt is tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel(s).
6.7 Bovengenoemde artikelen blijven buiten toepassing in het geval van Consumentenkoop.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij Consumentenkoop 
7.1 In het geval van Consumentenkoop heeft Koper, op basis van het herroepingsrecht conform artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek de bevoegdheid de op de Veiling gesloten koopovereenkomst met Inbrenger te ontbinden zonder opgave van redenen. Ontbinding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na Levering door het modelformulier voor herroeping volledig ingevuld te verzenden aan Izi-Onlineveilingen of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Izi-Onlineveilingen, waarvan de ontvangst door Izi Onlineveilingen dient te worden bevestigd. 
7.2 De Koper draagt de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het in artikel 8.1 bedoelde recht van ontbinding. 
7.3 Teruglevering van de gekochte Kavel(s) na ontbinding als bedoeld in artikel 8.1, inclusief de daarmee gemoeide (leverings)kosten, komt voor rekening en risico van de Koper. Eventuele en demontagekosten aan de zijde van Koper worden niet vergoed of gerestitueerd. 
7.4 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Izi Onlineveilingen van de door Koper teruggeleverde Kavel(s), vergoedt Izi-Onlineveilingen alle van de Consument ontvangen betalingen. 
7.5 Koper is verplicht de terug te leveren Kavel(s) ongebruikt te laten en als goed huisvader te beheren en onder zich te houden. Koper is verplicht de Kavel(s) in de oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking terug te leveren met dien verstande dat Koper de verpakking mag openen en/of de Kavel(s) mag inspecteren teneinde de aard, de kenmerken en de werking van de Kavel(s) vast te stellen of te Controleren.

Artikel 8: Geschillen 
8.1 Op elke overeenkomst tussen Izi Onlineveilingen, Inbrenger danwel Bieder is Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Elk geschil tussen Bieder en Izi Onlineveilingen zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Den Haag. OVM blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
8.3 Bij nietig verklaren van een van de bepalingen in deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht